al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka szkolne

  "Idą Święta..."

 • Ślubowanie Pierwszoklasistów

  Pasowanie

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Rekrutacja elektroniczna. Rekrutacja od 23 marca 2020.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Organizacja pracy szkoły podczas epidemii.

Pobierz materiały, przeczytaj, skorzystaj :-)

Doradztwo zawodowe. Orientacja zawodowa. Wybór szkoły.

Poznaję - planuję - wybieram. Zapoznaj się z poradnikiem.

Wytyczne, terminy, procedury, prezentacje, porady.

Informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty w 2020 r.

Konkurs „Warto być dobrym” jest realizowany w ramach akcji „Warto być dobrym”.

ZOBACZ FILM PROMUJĄCY KONKURS 

Konkurs w roku szkolnym 2011/2012 dedykowany jest Szkołom uczestniczącym w Akcji i ich uczniom. Jest realizowany na terenie każdej z tych Szkół oddzielnie. Uczniowie przystępujący do Konkursu w ciągu trwania Konkursu wypełniają dobre uczynki w III obszarach.

Regulamin Akcji „Warto być dobrym” w roku szkolnym 2011/2012r. i konkursu realizowanego w ramach Akcji

Akcja – to działania w ramach I edycji Akcji „Warto być dobrym” w roku szkolnym 2011/2012.Konkurs – to konkurs wyłaniający laureata w każdej Szkole w 2-etapowym postępowaniu, realizowany w szkołach objętych Akcją „Warto być dobrym”.

Szkoła – to szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, które wyrażają wolę uczestnictwa w Akcji i są członkiem Stowarzyszenia w chwili podpisywania umowy na realizację Akcji. Uczestnicy – dzieci i  łodzież biorąca udział w Konkursie.

Harmonogram realizacji Akcji

 1. Celem Akcji jest promowanie pozytywnych wzorców postaw wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także zwiększenie zainteresowania wolontariatem jako drogą do samorealizacji.
 2. Akcja składa się z 3 etapów:

Etap informacyjny od.02.01.2012 do 15.01.2012 polegający na zapoznaniu wszystkich uczniów i wychowawców placówki z warunkami Konkursu.

Etap realizacji Akcji w Szkołach od. 15.01.2012 do końca roku szkolnego 20.06.2012 (wystawianie ocen zachowania) polegający na aktywnym włączeniu się Szkoły w działania konkursowe realizowane przez jego Uczestników.

Etap podsumowania i rozliczenia (koniec roku szkolnego do 30.07.2012) polegający na przeprowadzeniu podsumowania realizacji Akcji w Szkole zgodnie z Regulaminem Akcji i Konkursu na wzorze sprawozdania (Załącznik nr 1) i przesłaniu go do Stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania nagród (Załącznik nr 2).

INFORMACJE WSTĘPNE

Konkurs „Warto być dobrym”, jest realizowany przez Organizatora w ramach akcji „Warto być dobrym”. Konkurs w roku szkolnym 2011/2012 dedykowany jest uczestniczącym w Akcji Szkołom i ich uczniom i jest realizowany na terenie każdej z tych Szkół oddzielnie. Uczniowie przystępujący do Konkursu, w ciągu trwania Konkursu wypełniają dobre uczynki w III obszarach. Koordynację Akcji na terenie Szkoły sprawuje nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. Opiekę nad Uczestnikami Konkursu w danej klasie sprawuje wychowawca klasy.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie laureata na terenie Szkoły, a także premiowanie i promocja wśród dzieci i młodzieży dobrych działań i zachowań na rzecz innych np.:

 • rówieśników,
 • osób starszych,
 • zwierząt,
 • grup (klasa, organizacja pozarządowa),
 • społeczności (szkoła, dzielnica, miasto),
 • świata (ochrona środowiska, prawa człowieka i zwierząt).

Działania te mogą być podejmowane zarówno w szkole jak i poza nią, samodzielnie bądź we współpracy z innymi. Działania te mają pomóc w kreowanie dobrych postaw obywatelskich i wzorców postępowania wśród dzieci i młodzieży w szczególności poprzez:

 1. integrację uczniów we wspólnych działaniach,
 2. promocję wolontariatu jako drogi do świadomej samorealizacji,
 3. budowanie oraz pogłębianie więzi pomiędzy Uczestnikami, Koordynatorem i wychowawcami we wspólnym działaniu,
 4. ugruntowanie wizerunku Wychowawcy jako przewodnika – opiekuna promującego postawy godne do naśladowania,
 5. pokazanie szkoły jako miejsca promowania pozytywnych wzorców postaw,
 6. zbudowanie międzysektorowych więzi lokalnych pomiędzy szkołą, uczniami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, firmami, instytucjami publicznymi i mediami.

ZASADY KONKURSU

Konkurs trwa od 02.01.2012r. do 20.06.2012r. Konkurs jest realizowany osobno w każdej Szkole, która uczestniczy w Akcji „Warto być dobrym”. Rywalizacja uczestników na terenie szkoły odbywa się na poziomie klas, do których uczęszczają. Na lekcji wychowawczej wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami Konkursu i rozdadzą materiały informacyjne. Każdy uczeń, który zgłosi się do akcji będzie mieć do wykonania w trakcie trwania konkursu zadania w 3 kategoriach. Organizator nie określa ilości zadań, a także sposobu, jak mają one przebiegać. Ważne jest, żeby uczestnik świadomie wykonał zadania z każdego z poniższych obszarów w ciągu trwania Akcji.

 1. obszar aktywność względem innego człowieka lub zwierzęcia (ja i bliźni),
 2. obszar zaangażowanie względem grupy, społeczności w środowisku klasy, szkoły, dzielnicy, miasta. (ja i społeczność),
 3. obszar działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat).

Premiowane powinny być cykliczność działań, regularność, ilość podejmowanych aktywności, a także świadomość podejmowania tych działań na rzecz społeczeństwa.

Uczeń przystępujący do Konkursu wypełnia formularz zgłoszenia (Załącznik nr 3), które otrzymuje od wychowawcy klasy. Po wypełnieniu przez ucznia zgłoszenia podpisanego przez rodzica, staje się on uczestnikiem Konkursu. Uczestnik może prowadzić dzienniczek z wykonywanymi zadaniami podzielony na obszary aktywności, w dowolnej formie.

Etapem półfinałowym Konkursu, który powinien się odbyć w czasie ustalania ocen z zachowania uczniów jest przeprowadzenie przez wychowawcę na lekcji wychowawczej dyskusji z umożliwieniem uczestnikom zaprezentowanie swoich działań.

W wyborze finalisty, który będzie uczestniczyć w losowaniu nagrody głównej bierze udział społeczność klasy. Wychowawca w tej sytuacji jest tylko moderatorem, który inicjuje dyskusję uczniów dotyczącą całorocznej aktywności uczestnika i nie powinien wpływać na wynik głosowania.

Klasa po zaprezentowaniu i omówieniu działań Uczestników w głosowaniu niejawnym wybiera finalistę Konkursu, który przechodzi do finału Konkursu.

Etapem końcowym Konkursu – finałowym, w terminie od 01.06.2012r. do 20.06.2012r., jest zorganizowanie przez Reprezentanta Szkoły losowania laureata, spośród wszystkich finalistów Konkursu.

Wręczenie laureatowi nagrody głównej dokonane zostanie przez Dyrektora Szkoły w obecności uczniów Szkoły. Uczestnik nie ponosi z tytułu swego udziału w Konkursie żadnych opłat na rzecz Organizatora, ani żadnej innej instytucji – w tym podatku od darowizn z chwilą otrzymania nagrody głównej. Niewypełnienie zadań w ramach Konkursu nie będzie powodować żadnych negatywnych konsekwencji wobec Uczestnika. Uczestnictwo w Konkursie i wywiązanie się z zadań może skutkować podniesieniem oceny zachowania lub przyznaniem dodatkowych punktów z zachowania wg przyjętego przez dyrektora systemu zgodnego z regulaminem Szkoły.

NAGRODY

Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestników danej Szkoły jest rower marki Kross ufundowany przez Organizatora.

Wszyscy Uczestnicy, którzy wywiążą się z zadań zostają członkami OKI Klubu.

Dziesięć Szkół, które uzyskają najwyższy wskaźnik - będący stosunkiem ilości uczestników, którzy zostaną członkami OKI Klubu, do ilości uczniów Szkoły - otrzyma nagrody po 10 000 zł za zrealizowanie projektu.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny