sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

 

 Z kart historii: 40-LECIE NASZEJ SZKOŁY. JUBILEUSZ 14.10.2016

Historia SP nr 58

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58

15 XI 1975 - Wiceprezydent Miasta Katowice, Julian Czajkowski, powołuje pana mgr Eugeniusza Siwka na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 41 w Budowie w Katowicach Bederowcu (obecna nazwa: Osiedle Tysiąclecia-Dolne).

  

1 XII 1975 - Rozpoczyna się intensywna budowa obiektu. Prace przy budowie trwają na trzy zmiany.

1 VII 1976 - Ukończenie budowy. Szkoła jest gotowa do przyjęcia pierwszych uczniów. Do sierpnia trwają już tylko prace porządkowe i kosmetyczne, które dzięki zaangażowaniu nauczycieli zostają ukończone w terminie. Równolegle z budową pomieszczeń dydaktycznych powstaje sala gimnastyczna oraz basen, który zostaje oddany do użytku w 1977 roku. W roku 2000 zainstalowano na basenie klimatyzację.

21 VIII 1976 - Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Szkoła otrzymuje numer "58". Patronem zostaje Maria Dąbrowska.

Naukę w nowej szkole rozpoczyna ok. 1700 uczniów w 46 oddziałach. Jest bowiem po 8 równoległych klas. Z konieczności nauka odbywa się na trzy zmiany. Ostatnia lekcja kończy się o 19:30. Skład zespołu nowo otwartej szkoły tworzy ok. 60 nauczycieli. Niektórzy z nich pracują do dzisiaj.

Pierwszym dyrektorem został mgr Eugeniusz Siwek, a od XI 1990r. -  mgr Anna Ciszek. Wicedyrektorzy: mgr Maria Dyc, Michalina Wołczańska, mgr Mirosława Daniluk, mgr Anna Ciszek, mgr Elżbieta Pałka, mgr Danuta Socha.

W roku szkolnym 2005/2006 szkoła zatrudnia 50 pracowników (pedagogicznych i administracyjno-obsługowych). W 14 oddziałach uczy się 323 uczniów. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Uczniowie korzystają z biblioteki, gabinetu terapii psychologiczni-pedagogicznej, stołówki oraz dobrze wyposażonej w sprzęt sportowy sali gimnastycznej i basenu. W szkole działa kółko taneczne "Anonim" i Uczniowski Klub Sportowy "C. Hartwig". Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który redaguje miesięcznik "Podkówka", gazetkę szkolną samorządu. "Podkówka" zawiera m.in. informacje z życia społeczności uczniowskiej, ciekawostki przyrodnicze i historyczne, wywiady z uczniami, zagadki i porady.

Od października 2001 r. dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta realizowany jest Środowiskowy Program Profilaktyczny "Dzieci Tysiąclecia". W ramach programu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia plastyczne, teatralne oraz gry i zabawy sportowe.

Szkoła od lat działa na rzecz środowiska. Uczniowie w ramach akcji "Serce - Sercu" dla niepełnosprawnych kolegów z Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego w Katowicach przy ul. Ułańskiej 5a przygotowują przedstawienia teatralne, konkursy, zagadki oraz imprezy okolicznościowe związane z Dniem Dziecka czy świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie obdarowują swoich przyjaciół z Ośrodka drobnymi upominkami, które są autentycznym darem serca.

Szkoła współpracuje również z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 14 w Katowicach, w której organizowane są dla uczniów lekcje biblioteczne oraz odbywają się koncerty muzyki poważnej.

W roku szkolnym 2006/2007 decyzją władz miasta Szkoła Podstawowa nr 58 została włączona do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka istniał przy alei Krzywoustego 11 w latach 2006-2017. W wyniku reformy systemu edukacji został ponownie przekształcony w Szkołę Podstawową nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, którą jest od 01 września 2017 roku.

Historia ZSI nr 1

HISTORIA ZSI nr 1

W 1872 roku władze królewskie w Opolu podjęły decyzje o budowie nowej 2-klasowej szkoły na Załęskiej Hałdzie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 8 sierpnia 1873 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 195 uczniów. Ponieważ w większości były to dzieci polskojęzyczne, a obowiązującym był język niemiecki, naukę musiano rozpocząć od podstaw. Z uwagi na dużą liczbę dzieci, za zgodą władz, nauczanie odbywało się w systemie dwuzmianowym. W 1894 roku, na mocy rozporządzenia władz opolskich, dotychczasowa szkoła została przekształcona na 3-klasową, z ogólną liczbą 180 uczniów. Naukę prowadziło dwóch nauczycieli. Kolejne przekształcenia nastąpiły: w roku 1905 powstała 4-klasowa szkoła, a w 1910 szkoła 5-klasowa. W czasie pierwszej wojny światowej nastąpiły ograniczenia w normalnym funkcjonowaniu szkoły. Stale zmniejszała się liczba uczniów, jak i nauczycieli.

Lata powojenne to okres walki o wpływy, okres odradzania się polskości, plebiscytów i powstań śląskich, co nie stwarzało korzystnych warunków do nauki. W życiu szkoły wydarzenia te miały również swój oddźwięk. Na wyraźne życzenie rodziców przeprowadzono 1 lutego 1919 roku swoiste referendum, w którym opowiedziano się za wprowadzeniem w szkole nauki języka polskiego. Zostało to zrealizowane, ale w bardzo ograniczonym zakresie. W dniu 3 maja 1921 roku szkoła została zajęta przez powstańców i zajęcia zawieszono. Wznowienie nastąpiło 9 maja, ale z uwagi na bardzo niską frekwencję szkoła praktycznie nie funkcjonowała. Bohaterska walka Ślązaków w III powstaniu śląskim przyczyniła się do wydania decyzji przez Radę Ambasadorów o podziale Górnego śląska.

Rok szkolny 1922/1923 to początek polskiej szkoły. 28 sierpnia obowiązki kierownika szkoły przejął Pan Ryszard Ścisło. Największy problem stanowił wówczas brak kadry nauczycielskiej oraz brak zaplecza administracyjno-technicznego. Z czasem sytuacja zaczęła się stabilizować. Stale wzrastała liczba uczniów. Stary budynek nie odpowiadał potrzebom, był zbyt mały. Decyzją władz miasta rozpoczęto budowę nowego. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 września 1929 roku. Rok szkolny 1929/1930 uczniowie powitali w nowych murach.

Obchody 19 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Kolejnym przełomowym momentem w dziejach szkoły był wybuch II wojny światowej. 27 sierpnia 1939 w szkole zakwaterowany został oddział artylerii wojsk przeciwlotniczych. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Katowic, w dniu 3 września, szkoła został przejęta przez władze niemieckie. Z budynku usunięto wszelkie ślady polskości. Ślązacy byli zmuszani do podpisywania Volkslisty. Opornych wywożono do obozów lub pozbawiano życia.

Karta z kroniki szkolnej...

Dnia 2 IX 1939r. jako ostatni z pozostałego grona naucz. wyjechał z Zał. Hałdy kier. szkoły Gibiel. Wojska niemieckie wkroczyły do Katowic dnia 3 IX 1939r.

Okupacja niemiecka, która trwała w Katowicach do 27 I 1945r. pochłonęła na tym terenie wiele ofiar wśród ludzi z Załęskiej Hałdy. Zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich rozstrzelano starego przyjaciela szkoły, członka licznych miejscowych organizacji polskich Patalonga Teofila. Z budynku szkolnego usunięto wszelkie ślady polskości. Bibliotekę nauczycielską, mieszkania nauczycielski splądrowano i zniszczono.

Germanizowano z miejsca całą ludność. Za polskie wyrażanie się stosowano kary fizyczne i moralne. Na kierownictwo szkoły powołano dr. Seiferla Karola, a w ostatnich miesiącach na jego miejsce jego zastępcę Brunona Panellka. Ludność podzielono na 4 kategorie wprowadzając tzw. Volkslisty. Ktokolwiek chciałby się upierać przy polskiej przynależności zostałby natychmiast wywieziony do obozów, aresztów, lub z miejsca pozbawiony życia.


27 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie Katowic. Do szkoły powróciły polskie dzieci. W hołdzie tym, którzy polegli za wolność, mieszkańcy Załęskiej Hałdy ufundowali tablicę pamiątkową, która została umieszczona na budynku szkoły.

Przez następnych 40 lat szkoła kształciła kolejne pokolenia Polaków. Stała się również miejscem spotkań lokalnej społeczności. Była silnie związana z miejscowym środowiskiem. Tutaj kwitło życie kulturalne, tutaj dzieci i młodzież mogły spędzać wolny czas, rozwijając swoje zainteresowania.

20 sierpnia 1987r. SP nr 25 przy ul. Bocheńskiego 149 została przekształcona na szkołę z klasami I-III. W 1989 roku utworzono pierwszy oddział specjalny dla uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Ponowne przekształcenie szkoły w pełną szkołę ośmioklasową nastąpiło decyzją Urzędu Miasta Katowic z 9 marca 1995 roku. Dwa lata później utworzono pierwszą klasę integracyjną. Szczególnie trudne chwile szkoła przeżywała w roku szkolnym 1998/1999. W tym czasie trwały dyskusje władz miasta ze środowiskiem lokalnym i szkolnym na temat planów likwidacji placówki. Dzięki staraniom całej społeczności, decyzją wojewody szkoła została utrzymana.

W związku z reformą oświaty od 1 września 1999 roku szkoła została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. 10 listopada 2000 roku obchodziliśmy szczególną uroczystość: nadanie szkole imienia Kapitana Roberta Oszka. Dla wielu z nas był to moment szczególnie wzruszający. Kolejną taką chwilą było rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004. Staliśmy się wówczas Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. kapitana Roberta Oszka i Gimnazjum Integracyjne nr 36. Uroczystość nadania imienia Roberta Oszka Zespołowi Szkół Integracyjnych nr 1 nastąpiła w listopadzie 2004 roku.

75 lat naszej szkoły...

Historia szkoły przy ulicy Bocheńskiego 149 dobiegła końca, jednak nie historia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka. Od 1 września 2006 r. ZSI nr 1 mieści się w budynku przy Alei Bolesława Krzywoustego 11, na Osiedlu Tysiąclecia. Funkcję Dyrektora Zespołu sprawowała wówczas mgr Anna Brodacka.
Szkoła Podstawowa nr 25 została zlikwidowana, a na jej miejsce do Zespołu weszła Szkoła Podstawowa nr 58 im. Marii Dąbrowskiej. Robert Oszek nadal był patronem ZSI nr 1, a od kwietnia 2012 również Gimnazjum Integracyjnego nr 36. Uroczystość nadania imienia Roberta Oszka Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 i przekazanie szkole sztandaru odbyło się 21 września 2012 roku.
Od 1 września 2008r. nowym Dyrektorem Szkoły jest mgr Dorota Rembiasz-Gaborska.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka istniał przy alei Krzywoustego 11 w latach 2006-2017.

patroni

W wyniku reformy systemu edukacji został przekształcony w Szkołę Podstawową nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, którą jest od 01 września 2017 roku.

 

HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 IM. ROBERTA OSZKA

Słowa: Zofia Błońska; muzyka: Maria Pałka

KAPITANIE, NASZ KAPITANIE

Kapitanie, nasz Kapitanie, naucz nas, naucz nas,
Jak dobrym być Polakiem, kochać rodzinny Śląsk.

Jest na Tysiącleciu szkoła - to my w niej uczymy się.
Ma wspaniałego patrona - kapitan Oszek nim jest.

Kapitanie, nasz Kapitanie, naucz nas, naucz nas,
Jak dobrym być Polakiem, kochać rodzinny Śląsk.

Śnił o morzach i oceanach, wilkiem morskim zostać chciał.
Ruszył w świat, by cel osiągnąć, bryzy morskiej poznać smak.

Kapitanie, nasz kapitanie, naucz nas, naucz nas,
Jak spełniać swoje marzenia, poznawać wielki świat.

 

SZTANDAR GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 36 IM. ROBERTA OSZKA

  


 
PATRON ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 - ROBERT OSZEK

 • Robert Oszek (1895-1938) - kapitan marynarki, oficer Polskiej Marynarki Wojennej, dowódca w III powstaniu śląskim.
 • Urodził się 30.05.1895 roku w Zaborzu (obecnie dzielnica Zabrza). Pochodził z rodziny górniczej. Rodzice chcieli, by został w przyszłości księdzem. Jednak sam Robert miał zupełnie inne marzenia.
 • Uciekł z domu w wieku 15 lat, by zostać marynarzem. Ponieważ był za młody, nie przyjęto go w Hamburgu na żaden statek. Wówczas przedostał się potajemnie na wielorybniczy szkuner "Olaf II". Jego pobyt odkryto na pełnym morzu i w ten sposób został wcielony do załogi.
 • 1 października wstąpił do niemieckiej marynarki wojennej (wówczas Polska znajdowała się pod zaborami).
 • W 1913 roku jego okręt "Bremen" skierowano do Meksyku w celu pomocy w tłumieniu strajku robotników. Za samowolne wypuszczenie kilku Polaków aresztowanych przez marynarski patrol robotników Oszek został oskarżony o bunt i postawiony przed sądem wojennym marynarki niemieckiej, ale ze względu na jego postawę i nienaganną służbę ukarano go wyjątkowo łagodnie: odebraniem stopnia podoficerskiego i aresztem.
 • W czasie I wojny światowej walczył w niemieckiej marynarce wojennej. Po jej zakończeniu wrócił do Polski.
 • W lutym 1921 roku zgłosił się w Dowództwie Obrony Plebiscytu w Sosnowcu. W przededniu wybuchu III powstania śląskiego sformował z 67 zaufanych marynarzy Samodzielny Oddział Szturmowy.
 • Już po wybuchu powstania w Hucie Baildon w ciągu kilkudziesięciu godzin opancerzył i uzbroił w 5 karabinów maszynowych dwa samochody ciężarowe. Oszek skonstruował także tragacze - opancerzone taczki z zamontowanym karabinem maszynowym.
 • Legenda Oszka zrodziła się po 20 maja 1921 r., kiedy Szturmowy Oddział Marynarzy został skierowany do Leśnicy jako odwód dowództwa 1. pułku powstańczego pod dowództwem Walentego Fojkisa. Odtąd brał udział w najcięższych walkach pod Górą Św. Anny - z oddziału przeżyło tylko 27 marynarzy. Jedna z pancerek, nazwana "Korfanty", była pojazdem "flagowym" samego Oszka. Pomalowana w trupie czaszki siała wśród wroga zrozumiały postrach.
 • 23 maja w czasie brawurowego ataku Oddziału Szturmowego na Lichynię Oszek, kierujący chorągiewkami z wieżyczki pancerki podległym oddziałem, został trafiony. Kula straciła jednak impet, rozbijając lornetkę na piersiach Kapitana i zraniła go tylko, a odłamki lornetki skaleczyły mu twarz. Mimo to krwawiący, owinięty ręcznikiem, nadal kierował atakiem na Lichynię. Opatrzono go dopiero w nocy. Ponownie atakował Lichynię 3 czerwca, posuwając się na czele nacierających oddziałów i skupiając na sobie cały ogień nieprzyjaciela. W wyniku tego brawurowego ataku Lichynia została ponownie zajęta przez wojska powstańcze.
 • Zanim wojska polskie wkroczyły na swoją część Górnego Śląska, należało chronić osoby, polskie placówki i instytucje w miejscowościach mających przypaść Polsce przed niemieckimi sabotażystami. W sierpniu 1921 r. powołano Organizację "P" - konspiracyjną organizację polską, założoną z inicjatywy Roberta Oszka i przez niego kierowaną. Ryzykował życiem w starciach z niemieckimi bojówkami.
 • Odznaczony został m.in. Orderem Virtuti Militari V, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazdą Górnośląską, czterokrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
 • Aktywnie działał w Związku Powstańców Śląskich.
 • Zmarł w Katowicach 13.04.1938 r. Został pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu garnizonowym przy ul. Zgrzebnioka.

Kroniki

 

Albumy o szkole

W naszej szkole na bieżąco redagowana jest kronika (album) zawierająca najważniejsze i najciekawsze wydarzenia, pamiątkowe wpisy gości, uroczystości lokalne i osiągnięcia uczniów.

Opiekę nad nią sprawują p. mgr Grażyna Wysocka i p. mgr Zofia Błońska.

 

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego

W celu upowszechnienia i ocalenia od zniszczenia czy zapomnienia utrwalonych w kronikach wydarzeń sprzed lat Nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Projekt Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych polegał na ucyfrowieniu starych kronik szkolnych oraz ich prezentacji w internecie w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej w ramach kolekcji "Dziedzictwo Kulturowe". Informacje o tym można również znaleźć na stronach internetowych
:

Nasze kroniki sprzed lat można zobaczyć tutaj:

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony