tel. 32 254 36 79
mail sp58katowice.pl
  sp58 logo pr 09 bip logo librus
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Jasełka

 • III Bieg Rodzinny

 • Wizyta gości z Erasmus+

Założenia programu

Rządowy program dofinansowania szkół podstawowych „Cyfrowa Szkoła”jest programem pilotażowym, realizowanym w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 roku i obejmującym 398 szkół z całego kraju. Przyjęta formuła wspierania uczestników programu uwzględnia odmienne warunki pracy szkół oraz wybrane przez nie warianty korzystania ze sprzętu cyfrowego. Wnioski z ewaluacji pilotażu mają posłużyć do zaprojektowania wieloletniego programu rządowego obejmującego swym zasięgiem wszystkie szkoły. Przygotowuje się także kolejną edycję szkoleń w programie MEN  „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Od września 2013 do czerwca 2015 roku, szkolenia te obejmą szerszą grupę szkół zainteresowanych zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w poprawie nauczania.

Projekt „Cyfrowa Szkoła” składa się obecnie z czterech elementów:

 • e-szkoła: zaopatrzenie około czterystu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych szkół dostępu do pomocy dydaktycznych w szkole i w domu,
 • e-nauczyciel: podnoszenie jakości nauczania uczniów,
 • e-zasoby edukacyjne: stworzenie elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

Jesienią 2012 roku uruchomiono moduł e-szkoła w wybranych losowo szkołach podstawowych z całego kraju i wyposażono je w określony przez nie sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Dostawy sprzętu do wszystkich szkół zakończyły się w grudniu 2012 roku. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla organów prowadzących każdą szkołę była zależna od liczby uczniów w szkole i wahała się pomiędzy 90000 a 200000 zł. Organ prowadzący był zobowiązany do wniesienia dwudziestoprocentowego wkładu własnego uzupełniającego dotację.

Ważne daty związane z realizacją tej części „Cyfrowej Szkoły” zawiera tabela:

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1

Złożenie przez dyrektorów do organów prowadzących szkół wniosków dotyczących udziału w programie.

do dnia 18.04.2012 r.

2

Złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

do dnia 30.04.2012 r.

3

Kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego wraz z kopią protokołów z postępowania kwalifikacyjnego.

do dnia 14.05.2012 r.

4

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej w podziale na poszczególne województwa, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa.

do dnia 21.05.2012 r.

5

Przedłożenie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez wojewodów wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

do dnia 25.05.2012 r.

6

Wykorzystanie przez organy prowadzące wsparcia finansowanego.

do dnia 31.12.2012 r.

7

Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące.

do dnia 15.01.2013 r.

8

Przekazanie przez szkoły organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadań polegających na wdrożeniu TIK w proces nauczania, określonych w pkt. VI.3 programu.

do dnia 10.06.2013 r.

9

Przekazanie przez organy prowadzące wojewodom sprawozdań z realizacji programu.

do dnia 30.06.2013 r.

10

Przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań z realizacji programu.

do dnia 15.07.2013 r.

11

Analiza i ocena efektów realizacji programu.

do dnia 31.08.2013 r.

W listopadzie 2012 roku rozpoczęła się realizacja komponentu e-nauczyciel będącego wsparciem szkół uczestniczących w programie „Cyfrowa Szkoła”. Jego celem jest uzyskanie poprawy nauczania i uczenia się uczniów dzięki wdrożeniu w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, a partnerem programu - Centrum Edukacji Obywatelskiej. Instytucje te prowadzą działania w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, wspieranego przez fundusze Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). Program ma charakter edukacyjny, ma służyć poprawie efektów uczenia się uczniów, rozwijaniu kompetencji kluczowych. Dostępny w szkołach sprzęt cyfrowy ma umożliwić nauczanie metodą projektu, przybliżyć warunki pracy szkoły do warunków spotykanych przez ucznia poza szkołą. Założeniem programu jest rozsądne wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów i w życiu szkoły. Według CEO „szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w szkole, stanowi ambitną zmianę, która często wymaga wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i innych, niż dotychczasowe, sposobów organizacji lekcji i metod nauczania. Najważniejszą zmianą będzie wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków pracy z uczniami przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących. Rodzaj wprowadzanej zmiany w dużym stopniu zależeć będzie od przyjętych rozwiązań sprzętowych i wariantów oprogramowania, a także wybranej przez szkołę koncepcji wykorzystania sprzętu cyfrowego i już posiadanych przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK.

Program wspiera proces zmian w sposób uwzględniający warunki i decyzje podejmowane indywidualnie przez same szkoły. Dyrektorzy i nauczyciele mogą wybrać z prezentowanych im przykładów dobrych praktyk wcześniej wypracowanych w innych programach. Skala i nowatorstwo pilotażowego programu wymagają współpracy szkół, które wybrały podobne rozwiązania sprzętowe i współpracy nauczycieli uczących tych samych przedmiotów szkolnych. Program zakłada gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami. Są one zbierane i udostępniane w trakcie konferencji, szkoleń, poprzez spotkania lokalnych sieci nauczycieli i na platformie internetowej”.

W ramach programu ORE i CEO zapewniają uczestnikom wsparcie w postaci:

- szkoleń stacjonarnych (warsztaty, wykłady),

- konferencji ogólnopolskich,

- konferencji regionalnych,

- spotkań lokalnych (lokalnych sieci),

- szkoleń zdalnych w formie interakcyjnego kursu internetowego.

Szkoły uczestniczące w programie zostały połączone w lokalne sieci szkoleniowe. Umożliwią one szkołom, które wybrały podobne rozwiązania informatyczne wymianę doświadczeń i współpracę. Sieci mają także ułatwić propagowanie dobrych praktyk dydaktycznych. Szkolni koordynatorzy zaś zorganizują w ich ramach współpracę grup nauczycieli uczących tych samych przedmiotów szkolnych i wykorzystujących w pracy z uczniami TIK.

belka ORE kapital

Cyfrowa Szkoła w ZSI

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie pilotażowym „Cyfrowa szkoła”. Jako jedyna placówka w Katowicach zakwalifikowaliśmy się do programu.

Co zyskaliśmy?

Nowy sprzęt multimedialny o wartości ok. 170 000, 00 zł w tym:

 • 2 mobilne pracownie komputerowe wyposażone w 28 laptopów uczniowskich;
 • 20 laptopów do pracy dla nauczycieli;
 • Szafka do przemieszczania komputerów,
 • 2 projektory multimedialne,
 • 2 tablice interaktywne;
 • wizualizer,
 • zestawy głośników;
 • drukarki, skanery.

Powiększyliśmy swoje zasoby o nowy sprzęt

 1. Zakupiony sprzęt udostępniliśmy uczniom.
 2. Uruchomiony został Internet bezprzewodowy.
 3. W świetlicy udostępnione zostały komputery dla uczniów.
 4. Przeprowadzonych zostało około 250 lekcji z wykorzystaniem TIK.
 5. Organizowaliśmy konkursy miejskie i międzyszkolne przygotowując interaktywne testy: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Był sobie człowiek”.
 6. Przeprowadzone zostały lekcje otwarte dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej katowickich szkół – Jak pracować z multibookiem?
 7. Nauczyciele opracowali szereg ciekawych materiałów dydaktycznych do prowadzenia lekcji, które zostały udostępnione w zakładce „Dobre praktyki”.

Zalety programu:

 1. Zadaniem nauczycieli prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi z wykorzystaniem TIK zwiększyły poziom motywacji do nauki u ok. 65% uczniów;
 2. Zdaniem nauczycieli zwiększyła się aktywność uczniów na lekcji u ok. 62% uczniów;
 3. Zdaniem nauczycieli u ok. 70% uczniów wzrosło aktywne uczestnictwo wróżnych formach pracy zespołowej;
 4. Ok. 65% uczniów zwiększyło swoją aktywność w zakresie rozwijana zainteresowań;
 5. Rozpoczęliśmy długofalowy proces budowania społeczeństwa informacyjnego.

2015/2016

 Wyposażenie klas w ramach Cyfrowej Szkoły

Dobre praktyki w ZSI 2012/2013

Edukacja wczesnoszkolna

 Klasa 2: Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych do ilustracji: mnożenie liczb w zakresie 30.

 Klasa 2: Wyszukiwanie informacji na temat wskazanych przez nauczyciela ptaków zimujących w Polsce na stronach WWW. Wykonanie plakatów przedstawiających wybrane ptaki wraz z ich opisem.

 Klasa 2: Zwierzęta z Antarktydy, omawianie lektury „Zaczarowana zagroda”.

 

Język polski

 Klasa 4: Kraina języka. Formy czasów.

 Klasa 4: Genealogia dla początkujących - HOSPITACJA DIAGNOZUJACA. Prezentacja do lekcji.

 Klasa 4: Co powinniśmy wiedzieć o redagowaniu tekstu zaproszenia?

                Prezentacja do lekcji: Zaproszenie

 Klasa 5: Wielkanocna radość. Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

                Prezentacja do lekcji: Wielkanocne zwyczaje

 Klasa 5: O najsłynniejszym rycerzu średniowiecznym - Zawiszy Czarnym z Garbowa.

 Klasa 6: O codzienności niebanalnie ("Ballada o zejściu do sklepu").

 Klasa 6: Teatrzyk "Zielona Gęś" - w świecie groteski.

 

Język angielski

 Klasa 4: Furniture - consolidation (Meble - utrwalenie wiadomości).

 Klasa 4: Ocena zdobytych umiejętności.

 Klasa I: Opis wydarzeń z przeszłości. Chronologia zdarzeń - HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA. Prezentacja do lekcji.


 

Historia

 Klasa 4: Czytamy mapę i plan.

 Klasa 6: Widmo dyktatorów.

 

Przyroda

 Klasa 4: Wyszukiwanie informacji na temat wskazanych przez nauczyciela chorób zakaźnych.

 Klasa 5: Jakie zmiany zachodzą w okresie dojrzewania?

 Klasa 6: Ile przyrody w mojej głowie, tyle się po lekcji dowiem - HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Prezentacja do lekcji.
Zał
ączniki do lekcji: 1) Kierunki; 2) Mapa pogody; 3) Mapa Katowic; 4) Krzyżówka.

 

 Klasa 6: Krajobraz tajgi i tundry.

 

Matematyka

 Klasa 4: Ułamki zwykłe na osi liczbowej.

 Klasa 4: Punkty, proste i odcinki.

 Klasa 4: Cyfry rzymskie.

 Klasa 6: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.

 Klasa 6: Prostopadłościany i sześciany.

 Klasa 6: Rozpoznawanie figur przestrzennych.

 

Plastyka

 Klasa 5: Wśród greckich świątyń i posągów.

 Klasa 5: Wehikuł czasu do prehistorii.

 

Technika

 Klasa 5: Korzystanie ze środków komunikacji publicznej.

 Klasa 5: Prawie wszystko o rowerze.

 

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony