al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Zakończenie roku 2018/2019

 • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

 • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Informacje dotyczące rekrutacji do naszej szkoły.

Zapraszamy do SP 58. Rodzicu, zapoznaj się z informacjami.

Zakończenie roku i pożegnanie absolwentów naszej szkoły.

Informacje związane z końcem roku szkolnego 2018/2019.

Podręczniki, które będą obowiązywały po wakacjach.

Lista podręczników obowiązujących w roku 2019/2020.

sp58 logo pr 09

Środowiskowy Program Profilaktyczny "DZIECI TYSIĄCLECIA - INTEGRACJA"

1. Założenia wstępne

Środowiskowy Program Profilaktyczny "DZIECI TYSIĄCLECIA" realizowany jest od 2001 roku na terenie Osiedla Tysiąclecia Dolnego. Początkowo adresatami byli uczniowie szkół podstawowych nr 58 i 66. Gdy Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej weszła w skład Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, oferta programowa została dostosowana do potrzeb:

 • uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
 • potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej.

Środowiskowy Program Profilaktyczny wg tej koncepcji stał się istotnym elementem budowania integracji środowiska szkolnego - środowiska bardzo różnorodnego pod względem dotychczasowych doświadczeń, potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Główny cel programu niezmiennie obejmuje działania zmierzające do zagospodarowania czasu wolnego dzieci poprzez zaproponowanie różnorodnych form aktywności: tak fizycznej, jak i umysłowej.

Program obejmuje prowadzenie zajęć:

A. zajęcia cykliczne:

 • sportowe,
 • terapeutyczne,
 • artystyczne,
 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • rozwijające zainteresowania przedmiotowe i pozaprzedmiotowe.

B. imprezy okazjonalne:

 • wycieczki turystyczno - edukacyjne,
 • spotkania okolicznościowe (np. Mikołajki),

C. formy oddziaływania przeznaczone dla dzieci z udziałem ich rodziców:

 • wspólne zajęcia sportowe,
 • imprezy integrujące środowisko wychowawcze - rodziny i środowisko lokalne,
 • festyny programowe.

W zależności od aktualnych potrzeb środowiska lokalnego charakter i specyfika prowadzonych zajęć będzie ma bieżąco modyfikowana.

 

2. Koordynator merytoryczny programu:

Pomysłodawczynią i pierwszym koordynatorem byłą Pani mgr Maria Bernad — psycholog szkolny Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach; doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Katowicach. Od 2013 roku koordynatorem jest Pani mgr Agnieszka Baczyńska.

3. Metody współpracy z rodzicami uczestników programu:

 • udział rodziców w imprezach programowych i zajęciach sportowych o charakterze rodzinnym,
 • indywidualne konsultacje z realizatorami zajęć programowych,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

4. Działania związane z wdrożeniem programu do realizacji:

 • złożenie u koordynatora programu propozycji zajęć przez nauczycieli ZSI nr 1 zainteresowanych udziałem w realizacji programu,
 • przeprowadzenie wśród uczniów ZSI nr 1 (kl. 4-6 SP i kl. I-III gimnazjum) ankiety dotyczącej ich zainteresowań i potrzeb,
 • opracowanie projektu programu i złożenie go u Pełnomocnika Prezydenta Katowic ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • organizacja spotkań potencjalnych realizatorów proponowanych zajęć w celu uzgodnienia harmonogramu zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • prezentacja wśród uczniów szkoły oferty programowej.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny