al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

  • Jasełka 2018

  • 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • Przegląd Małych Form Teatralnych - marzec 2019

  • Patronka Szkoły - Maria Dąbrowska

Opis działań w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uczniów Zdolnych
w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

      W roku szkolnym 2015/2016 programem zostało objętych troje uczniów: dwoje z klas piątych i jedna uczennica z klasy szóstej. U dwóch uczennic zaobserwowano zdolności językowe, a u ucznia - zdolności i zainteresowania obejmujące wiedzą historyczną.
Program, którego celem jest wspierania uczniów zdolnych, diagnozuje i rozwija zdolność, także u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu prowadzona jest współpraca z rodzicami oraz - jeśli zaistnieje taka potrzeba - z innymi instytucjami mogącymi pomóc w rozwijaniu zdolności dziecka. Uczniowi i jego rodzicom zapewnia się wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Poprzez objęcie programem u ucznia rozwijane są zainteresowania, talenty, pasje, kształtowana jest jego osobowość. Uczniowie uczeni są samodzielnej pracy, przygotowywani do konkursów.

Główne cele programu to:
1. Diagnozowanie i rozwijanie zdolności u uczniów także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Współpraca z rodzicami i innymi instytucjami mogącymi pomóc w rozwijaniu zdolności dziecka.
3. Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania.
4. Zapewnienie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom zdolnym oraz ich rodzicom / prawnym opiekunom.
5. Kształtowanie osobowości, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.
6. Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej.
7. Przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach sportowych.
8. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dzieckiem uzdolnionym.
9. Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
10. Objęcie dodatkowym wsparciem rodziców dziecka zdolnego.

Uczniowie objęci programem uczęszczają na zajęcia dodatkowe, podczas których wykorzystuje się aktywizujące metody nauczania. Na szkolnej stronie internetowej działa zakładka „Festiwal Talentów”, gdzie opisywane są sukcesy uczniów, ich uzdolnienia. Tam też zamieszczane są informacje o wszystkich uczniach zdolnych, ich osiągnięciach. (Informacje te dotyczą nie tylko uczniów objętych programem wspierania uczniów zdolnych również tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.) Uczniowie objęci programem mają indywidualnie przygotowywane zadania podczas lekcji, karty pracy, umożliwia im się pracę z innym podręcznikiem, zadaje zadania domowe o zwiększonym stopniu trudności. Wdrożono program własny Praca z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (klasy 4-6). W ramach rozwijania zainteresowań historycznych uczeń odsyłany jest do trudniejszych tekstów źródłowych, rozwiązuje trudniejsze zadania, które wymagają skojarzeń związków przyczynowo–skutkowych, otrzymuje dodatkowe karty pracy, zadania dla ochotników (np. przygotowanie prezentacji multimedialnych). Uczniowie są przygotowywani do różnorodnych konkursów szkolnych, nie tylko z kręgu ich uzdolnień.

Sukcesy uczniów objętych programem:

  Uczennica klasy piątej
zdolności językowe - język angielski 
Uczennica klasy szóstej
zdolności językowe - 
język angielski
Uczeń klasy piątej
zdolności w obrębie nauk historycznych
Konkursy szkolne  • Corrida ortograficzna I miejsce
• Konkurs literacki „Tworzę ... wiersz o wiośnie” I miejsce
• Konkurs plastyczny „PORTRET PISARZA” II miejsce
• Konkurs wiedzy z języka angielskiego Grammar is Easy I miejsce
• Konkurs "Czy koń trojański zjadł puszkę Pandory?" II miejsce
• Konkurs literacki „Tworzę ... wiersz o wiośnie” I miejsce
• Konkurs "Czy koń trojański zjadł puszkę Pandory?" I miejsce
• Konkurs recytatorski „Wiersze o przyrodzie” I miejsce
• Konkurs "Czy koń trojański zjadł puszkę Pandory?" II miejsce
• Konkurs literacki „Tworzę... baśń” wyróżnienie
• Konkurs recytatorski „Wiersze o przyrodzie” II miejsce
Konkursy pozaszkolne • Ogólnopolski konkurs Memory Master – tytuł laureata II stopnia
• Międzyszkolny konkurs UK is OK XI miejsce
• Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „DACH – LÄNDER” II miejsce
• Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego z języka angielskiego I miejsce
• Ogólnopolski konkurs Memory Master – tytuł laureata II stopnia
• Konkurs MODY LINGWISTA język angielski 13. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej
• Konkurs MŁODY LINGWISTA język niemiecki 16. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej
• Ogólnopolskiego Konkursu „Koch mit Deutsch! – Gotuj z niemieckim!” jedna z 7 nagrodzonych i wyróżnionych laureatów
• Międzynarodowy konkursu "KANGUR MATEMATYCZNY 2016" kategoria "Beniamin" 116 miejsce w regionie i 49 w powiecie
• Ogólnopolski konkurs historyczny ,,Alfik” I miejsce w województwie, 4 w kraju
• Wojewódzki konkurs ,,Świat po drugiej stronie muru” tytuł laureata
• Ogólnopolski konkurs historyczny ,,Panda” 13 miejsce
Projekty, inne • Udział w wojewódzkim konkursie „Świat po drugiej stronie muru”   • Współautor albumu ,,Przedwojenny żydowski Kazimierz”
• Uczestniczył w międzynarodowym programie Euroweek
• Udział w ogólnopolskim projekcie ,,Na wspólnej ziemi"

 

  

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny