sp58 logo pr 09 Herb Polski POL Katowice COA
 • Jasełka

 • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 • III Bieg Rodzinny

 • IV Środowiskowe Spotkania Edukacyjne

 • Wizyta gości z Erasmus+

 • Nauczyciele na scenie

 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

 • Patron Szkoły - Maria Dąbrowska

Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW "WYPRAWKA SZKOLNA" 2016/2017

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W GABINECIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (s. 23)
LUB SEKRETARIACIE SZKOŁY W TERMINIE DO 05.09.2016 R.

Do kogo kierowana jest pomoc?
Uczniowie klas 6 szkoły podstawowej i III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7)

Forma pomocy
1) dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (uczniowie klas 6),
2) dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych (materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas 1–3 i 6 szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Warunki uzyskania pomocy

1) złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w terminie do 5 września 2016 r. (gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej – s. 23 lub sekretariat szkoły). Wniosek można pobrać w szkole lub ze strony internetowej.
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

2) dokonanie zakupu podręczników i przedłożenie dowodu zakupu

Dowodem zakupu jest:
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Zwrot kosztów nastąpi do dnia 18 listopada 2016 r. na konto wskazane przez rodzica/opiekuna prawnego do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacja dotycząca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2016) kryterium dochodowe 514 zł netto na osobę w rodzinie.

* za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka).

2. Terminy składania wniosków: 01 – 15 września 2016 r.

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 września w następujących przypadkach:

 • znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
 • w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. (Należy wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, np.: w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie).

4. Dokumentacja. Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku (oświadczenie ogólne).
 • W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagające dodatkowego wyjaśnienia (oświadczenie ogólne).
 • W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.
 • Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

5. Realizacja stypendium:

 • Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole.
 • Termin realizacji stypendium szkolnego uzależniony jest od otrzymania środków dotacji.
 • Stypendium szkolne realizowane jest w transzach:
 1. I transza - za okres od września do grudnia w terminie do 15 grudnia,
 2. II transza - za okres od stycznia do czerwca w terminie do 15 czerwca.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W GABINECIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (s. 23), SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ (poniżej)

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

 1. pożaru lub zalania mieszkania,
 2. nagłej, ciężkiej choroby w rodzinie ucznia,
 3. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 4. nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 5. kradzieży w mieszkaniu ucznia,
 6. nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,
 7. innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym zgodnie z ustalonym katalogiem wydatków.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku można pobrać w sekretariacie szkoły lub gabinecie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

----------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje o ww. formach pomocy można uzyskać u psychologa lub pedagoga szkolnego (gabinet 21 lub 23).

Świetlica

Blog świetlicy szkolnej

SKO

Blog Szkolnej Kasy Oszczędności

Mistrzowie Kodowania

Blog "Bo każdy może być programistą"

Mapa witryny

Lista zawartości naszej strony internetowej

Cookies

Polityka bezpieczeństwa strony